Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych. 

Nie będzie on jednak odpowiadać za wadę, o której istnieniu poinformował konsumenta przed dokonaniem zakupu. Sprzedawca nie poniesie również odpowiedzialności za wadę, która wynika ze złego sposobu użytkowania lub której przy zakupie konsument nie mógł nie zauważyć, np. w przypadku zakupu uszkodzonego towaru po obniżonej cenie. Jednakże, gdy niewiedza o wadzie wynika z nieuwagi konsumenta, to sprzedawca mimo to będzie musiał przyjąć reklamację, jeżeli:

  • wadę podstępnie zataił
  • zapewnił, że produkt ma określone właściwości, których w rzeczywistości nie posiada.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Tryb reklamacji

Przy odbiorze paczki Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, Klient zobowiązany jest w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Klienta nie został uszkodzony w czasie transportu.

Jeśli towary okażą się uszkodzone, Klient zobowiązany jest w obecności doręczyciela spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). W tym przypadku będzie to podstawa do złożenia reklamacji przez Sprzedającego u doręczyciela. Bezzłowcznie poinformuj Sprzedającego o tym fakcie.

Jeśli po otrzymaniu przesyłki Klient stwierdzi, że towary posiadają wady techniczne, są niekompletne lub są niezgodne z zamówieniem, winien odesłać towary na koszt Sprzedającego. Sposób odesłania towaru należy wcześniej uzgodnić drogą telefoniczną, elektroniczną bądź pisemną.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim. Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep www.ekamea.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres sklep@ekamea.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@ekamea.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca zobowiązuje się jak najszybciej przesłać potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy ekamea.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie się zgodzi na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie nam Towaru na adres Sklepu Stacjonarnego z dopiskiem "ZWROT":

F.H.U. KAMEA Irmina Czarnocka, Wojciech Czarnocki
ul. Grójecka 95
02-101 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

KOSZTY ZWROTU TOWARU:

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: